Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

9S13 Radiový zaměřovač PVO pozemních vojsk ČSLA a "Strela-2M"

V?asné zjišt?ní p?ibližujícího se letounu protivníka je d?ležitým p?edpokladem k pokusu o jeho zni?ení. V 80tých letech používaly zajiš?ovací oddíly PVO na úrovni praporu nej?ast?ji práv? zam??ova?e 9S13. Pro zni?ení, respektive t?žké poškození letounu, byly ur?eny samonavád?cí rakety kompletu 9K32M "Strela-2M" v kódu NATO SA-7B "Grail".

Rádiový zam??ova? 9S13 (??????????????? 9?13 "?????") je ur?en ke zjišt?ní a zam??ení vzdušných cíl? vybavených palubními impulsními radiotechnickými prost?edky, nebo radioloka?ními bombardovacími zam??ova?i. Jedná se o pasivní prost?edek p?ijímající impulsní signály v pásmu centimetrových vln. Radiový zam??ova? je p?enosný, obsluhuje ho st?elec-operátor. P?i ?innosti je základní p?ístroj zam??ova?e umíst?n na prsou st?elce-operátora, anténní blok bu? na prsou, nebo na p?ilb?. Signál cíle je slyšet ve sluchátku jako sled zvukových signál?.

Where To Buy Baseball Jerseys, where To Buy Jerseys Online, Manutd Home http://jersey4vip.com/64-Where-To-Buy-Baseball-Jerseys-Where-To-Buy-Jerseys-Online-Size02-03-manutd-home.html

minimální dálka zjišt?ní cíle a zamí?ení:
- p?i výškách letu 3000m …… 20 až 25 km
- p?i výškách letu   300m …… 10 až 15 km
sektor zjišt?ní cíle ve sm?ru na vzdálenost 12 km …... 55o
teplota okolního vzduchu -50 - +50oC

 

radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2
radiostanice ČSLA zelená vlna Strela 2

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)