Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

RU 93 Přijímač pro námořní dopravu (Empfänger DRCM I/10)

V roce 1944 byl firmou Société Française Radio - Electrique (SFR) vyroben p?ístroj, jehož historie je tém?? neuv??itelná. Než zakotvil v Praze, m?ly vést jeho cesty z Pa?íže až na druhý konec sv?ta.
A jinak než pod hladinou to už koncem války p?es Atlantik a Indický oceán nešlo.

Podle vypráv?ní p?edchozího majitele p?ivezl v roce 1956 jeho d?de?ek tento p?ijíma? z ?íny, kde sloužil na ?eskoslovenském velvyslanectví jako spoja?. Údajn? pochází z n?mecké ponorky, která kapitulovala po skon?ení války n?kde v ?ínském mo?i. Tyto „obchodní“ ponorky p?epravovaly b?hem války mezi N?meckem a Japonskem strategické suroviny, vzorky nov? vyvinutých za?ízení, jejich dokumentaci i samotné techniky. P?ijíma? byl pro jeho výborné vlastnosti používán k radioamatérské ?innosti až do roku 1985. Jedná se o komunika?ní p?ehledový p?ijíma? s rozsahem 50 KHz až 60 MHz, který je dodnes funk?ní. Mimo n?kolika sou?ástek (odpory a kondenzátory), které bylo nutno pro udržení rádia v provozu po více než 70ti letech vym?nit, je vše p?vodní. K p?ijíma?i byl p?iložen originální p?edávací protokol mezi výrobcem, francouzskou firmou SFR a firmou Telefunken, která mimo jiné dodávala radiotechnické prost?edky i pro n?mecké námo?nictvo. Protokol je datován 13.4 1944. Otázkou je, zda se jednalo o sou?ást spojovací soupravy plavidla, nebo o jeho náklad.

Where To Buy NHL Jerseys, Where To Buy College Jerseys http://jersey4vip.com

fotografie se vyvolávají :-)

 

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)