Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

ČS armáda

"POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!"

Československá armáda (ČSA) budovaná ve svých počátcích za pomoci francouzské vojenské mise, tvořila hlavní část ozbrojených sil Československa od jeho vzniku roku 1918. V roce 1939  v důsledku rozbití republiky zanikla a z některých jejích součástí bylo vytvořeno takzvané Vládní vojsko, které podléhalo velení německé armády. Ihned po obsazení zbytku Československa, začaly postupně vznikat v rámci armád Francie, Velké Británie a Sovětského svazu československé vojenské jednotky, které významnou měrou přispěly ke konečnému vítězství nad Německem. Neméně významnou kapitolou byl domácí odboj bývalých příslušníků ČSA v organizaci Obrana národa, která prováděla na území Protektorátu Čechy a Morava zpravodajskou, diverzní a propagační činnost.
ČSA byla obnovena po skončení druhé světové války a svůj název nesla až do roku 1954, kdy byla po 10. sjezdu KSČ přejmenována na Československou lidovou armádu (ČSLA).

Bezprostředně po ukončení druhé světové války, byla spojovací technika používaná naší armádou velmi různorodá. Tvořila jí především pestrá směska materiálu zanechaného na našem území ustupující armádou německou, materiál britské výroby zakoupený pro potřeby Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB) londýnskou exilovou vládou a spojovací prostředky sovětské výroby. Teprve počátkem
50-tých let začínala nabíhat výroba moderních radiostanic původní československé konstrukce.

MRP-4 Miniaturní radiolokační pátrač průzkumných skupin ČSLA

Jedním z důležitých úkolů, které měly plnit průzkumné skupiny vysazené v týlu protivníka, bylo zjišťování přítomnosti signálů pozemních radiolokátorů. K získání informací o poloze a typu radiolokačního prostředku byl určen speciální přijímač, označovaný jako miniaturní radiotechnický pátrač (MRP).

9S13 Radiový zaměřovač PVO pozemních vojsk ČSLA a "Strela-2M"

V?asné zjišt?ní p?ibližujícího se letounu protivníka je d?ležitým p?edpokladem k pokusu o jeho zni?ení. V 80tých letech používaly zajiš?ovací oddíly PVO na úrovni praporu nej?ast?ji práv? zam??ova?e 9S13. Pro zni?ení, respektive t?žké poškození letounu, byly ur?eny samonavád?cí rakety kompletu 9K32M "Strela-2M" v kódu NATO SA-7B "Grail".

RO 25 Radiostanice dělostřeleckých baterií

RO25 (Radiostanice oddílová 25) v maďarské armádě označovaná jako R-10, byla určena pro spojení v dělostřeleckých oddílech a bateriích souběžně se starší sovětskou radiostanicí A7B (RO22) . Do služby v československé, nyní již lidové armádě, byla zavedena v letech 1954-55.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)